Uudised
*

Rehabilitatsiooniteenuse võimalused Viimsis.

16.11.2010

Alates aprillist osutab ka Viimsi Haigla rehabilitatsiooniteenuseid.

Mis on rehabilitatsiooniteenuse eesmärk?

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Konkreetne eesmärk on puudega lapse puhul aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul soodustada tööle asumist või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Kellel on õigus taotleda rehabilitatsiooniteenust?

- puudega lastel ja täiskasvanutel,
- 16-aastasel kuni vanaduspensionini ealistel psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%
- alaealised õigusrikkujad suunatakse rehabilitatsiooniteenusele vastavalt alaealiste komisjoni otsusele.

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

- koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (täisealistele kehtivusega 6 kuud kuni 5 aastat, lastele kehtivusega kuni 3 aastat),
- osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid,
- juhendatakse, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia,
- vajadusel viiakse läbi vahehindamisi,
- hinnatakse rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkust.

Milliseid teenuseid rehabilitatsiooni raames osutatakse?

Kõigi inimeste vajadused on erinevad, seetõttu arutatakse põhjalikult läbi, millised rehabilitatsiooniteenused on Teile vajalikud. Näiteid rehabilitatsiooniteenustest:

- sotsiaaltöötaja teenused: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral,
- psühholoogi teenused: nõustamine ja teraapia psühholooogiliste probleemide korral, töölesaamiseks vajalik nõustamine, elumuutustega toimetulek jm.
- tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenused: igapäevaelus vajalike oskuste (nt poeskäimine ,rahakasutus,toidu valmistamine) harjutamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm.
- eripedagoogi teenused:nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine,igapäevaelu toimingute õpetamine, nägemispuudega inimestele liikumis -ja punktikirjaõpetus jm.
- logopeedi teenused: kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite kasutama õpetamine jm.
- füsioterapeudi teenused: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks jataastamiseks jm.
- raviteenused (nt taastusravi, hooldusravi jm). Kui vajate taastusravi, siis selleks peate pöörduma kas perearsti või eriarsti poole.

Rehabilitatsiooniteenuse saaja majutatakse 4-kohalises palatis, toitlustatakse üks kord päevas (hommikusöök). Soovijatel on võimalik ka saada lõuna-ja õhtusööki. Omaosaluse maksmise korral on tagatud arsti konsultatsioon ning vajadusel retseptide väljastamine. Omaosaluse suurus on 350 krooni päev, mis sisaldab voodikohta 2-kohalises palatis ning lõuna ja õhtusööki.

Vene keeles osutatakse järgmisi teenuseid: füsioteraapia, tegevusteraapia, psühholoog, sotsiaaltöötaja.

Hooldamist vajav klient peab tulema koos saatjaga, Viimsi Haigla hooldusteenust ei paku. Saatja majutus on tasuline teenus.

Viimsi Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks. On olemas kaldteed ning lift korruste vahel liikumiseks.

Vastavalt Teie vajadustele osutatakse teenuseid kas individuaalselt, perele või grupile.
Rehabilitatsiooniplaani koostamisel võidakse Teile soovitada ka teisi vajalikke teenuseid, mida osutab kohalik omavalitsus, kool vm.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) pensioniametisse ja täita taotlus. Taotluse vormi saab kõikidest pensioniametitest, samuti Sotsiaalkindlustusamet www.ensib.ee kodulehelt. Taotlust ei pea täitma alaealised õigusrikkujad, kelle dokumendid edastab SKA-le alaealiste komisjon.

Kuidas taotleda

Taotlusele tuleb lisada:

- koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
- psüühilise erivajadusegs inimesed esitavad lisaks arstitõendi psüühikahäire esinemise kohta ning arstitõendi terviseseisundi (somaatiliste haiguste esinemise) kohta;
- koopia arstliku ekspertiisi otsusest töövõime kaotuse protsendi määramise kohta (juhul,kui töövõime kaotuse protsendi või invaliidsusgrupi määramise kohta on kehtiv ja langetatud enne 01.01.2003)

Kui taotluse täidab puudega inimese seaduslik esindaja, tuleb taotlusele lisada ka esindaja isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

SKA langetab otsuse teenusele suunamise või mittesuunamise kohta 10 päeva jooksul.

Küsimuste tekkimisel on võimalik tulla nõustamisele:
E 10.00 – 13.00
K 15.00 – 17.00
Vajalik on registreerimine telefoni numbril: 605 9023

 

 
Uudiste nimekiri
MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa